BKK Trains.com

Author Topic: กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด BKK Trains.com  (Read 426 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bkktrains.com

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 80
 • คะแนน : 0
 • BKK Trains.com Admin
  • BKK Trains.com :: Bangkok Trains Network and Community
กฏ กติกา ในการใช้งานเว็บบอร์ด BKK Trains.com

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็นใน Webboard โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงาน BKK Trains.com
4 เมษายน 2557
« Last Edit: April 06, 2014, 10:36:14 PM by bkktrains.com »
BKK Trains.com :: Bangkok Trains Network and Community