BKK Trains.com

Author Topic: คำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ภาพและบทความในเว็บไซต์ BKK Trains.com  (Read 482 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bkktrains.com

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 80
  • คะแนน : 0
  • BKK Trains.com Admin
    • BKK Trains.com :: Bangkok Trains Network and Community
คำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ภาพและบทความในเว็บไซต์ BKK Trains.com

ทางทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ BKK Trains.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื้อหา บทความ ภาพถ่าย ภาพวาด และสื่อมัลติมีเดีย ที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้ และเป็นผลงานของสมาชิกเว็บไซต์นั้น ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยเจ้าของผลงาน มีสิทธิอันชอบธรรมในผลงานชิ้นนั้นๆ และห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ หรือเผยแพร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หรือจากทางเว็บไซต์ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากเป็นการเผยแพร่ที่มิได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ที่ได้รับผลตอบแทน ขอให้ผู้ที่เผยแพร่ต่อ ระบุที่มาของแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงหรือเชื่อมโยงถึงเจ้าของผลงานได้

ทั้งนี้หากทีมงานมีการตรวจพบว่ามีการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเนื้อหา บทความ ภาพถ่าย ฯลฯ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทางทีมงาน BKK Trains.com มีความยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างท่านกับเจ้าของผลงาน โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์มาที่ E-Mail : media@bkktrains.com และทางทีมงานจะดำเนินการติดต่อเจ้าของผลงานให้ท่าต่อไป

ทีมงาน BKK Trains.com
9 เมษายน 2557
BKK Trains.com :: Bangkok Trains Network and Community